Общи правила и условия

Операторът на 1/2/sleep е Morten GmbH, Aidenbachstraße 54, 81379 Мюнхен.

I. Валидност и предмет

 1. настоящите Общи условия се прилагат за всички договори, сключени с 1/2/sleep. Ако клиентът поръчва договорни услуги не само за себе си, но и за своите служители, персонал или други трети лица, които могат да му бъдат приписани, той трябва да гарантира, че тези лица също спазват следните общи условия.
 2. 1/2/sleep предоставя стаи и помещения изключително при следните условия. Противоречащи си условия не се признават от 1/2/sleep.
 3. преотдаването под наем или пренаемането, или друго (също безплатно) прехвърляне на ползването на предоставените стаи и помещения, както и използването им за цели, различни от жилищни, изисква предварителното писмено съгласие на 1/2/спалня, като § 540, ал. 1, изречение 2 от BGB отпада, доколкото клиентът не е потребител.
 4. страните по договора не са сключвали никакви устни споразумения за обезпечение. Последващите допълнения или изменения на сключените споразумения трябва да бъдат направени в писмена форма. Устен отказ от изискването за писмена форма е изключен.

Сключване на договора, срок за плащане, неприемане

 1. резервацията трябва да бъде направена в писмен вид на адрес 1/2/sleep, като се посочи точният период на ползване. Договорът се сключва едва след писменото приемане на заявката на клиента от страна на 1/2/sleep. Страните по договора са 1/2/sleep и клиентът. Ако трето лице е направило поръчка от името на клиента, то отговаря пред 1/2/sleep заедно с клиента като солидарни длъжници за всички задължения, произтичащи от договора за хостинг, при условие че 1/2/sleep е получила съответната декларация от третото лице. Освен ако изрично не е уговорено друго, със сключването на договора клиентът не придобива никакви претенции за предоставяне на конкретни стаи или помещения.
 2. ако клиентът не приеме услугите по договора, той остава задължен да плати договорената цена, освен ако 1/2/sleep не е бил в състояние да отдаде стаите под наем на друго лице. Ако наетите стаи бъдат освободени изцяло или частично преди края на договорения период на наемане, клиентът няма право на възстановяване на сумата. Анулирането от страна на клиента на договора, сключен с 1/2/sleep, изисква писменото съгласие на 1/2/sleep. Ако такова не бъде дадено, договорената цена от договора трябва да бъде платена, дори ако клиентът не се възползва от услугите по договора. Това не се прилага в случай на нарушение на задължението на 1/2/sleep да вземе предвид правата, законните интереси и интересите на клиента, ако в резултат на това не може повече да се очаква клиентът да се придържа към договора или ако по друг начин има законово или договорно право на отказ.
 3. 1/2/sleep приспада приходите от отдаване на стаите под наем на други лица и спестените разходи за стаи или помещения за настаняване, които не са използвани от клиента. 1/2/sleep е свободна да поиска договореното по договора възнаграждение и да направи еднократно приспадане на спестените разходи. В този случай клиентът е длъжен да плати поне 90% от договорената цена. Клиентът е свободен да докаже, че горепосоченото вземане не е възникнало или не е възникнало в искания размер.
 4. наемите на общежитията се дължат за плащане в пълен размер ежемесечно предварително. Фактурите са платими незабавно след получаването им и без приспадане на отстъпки или други намаления. 1/2/sleep има право да обяви натрупаните вземания за изискуеми по всяко време и да поиска незабавно плащане. В случай на забавено плащане 1/2/sleepима право да поиска приложимата законова лихва за забава, която понастоящем е 8%, а в случай на правни сделки, в които участва потребител - 5% над основния лихвен процент. 1/2/sleep си запазва правото да докаже по-високи обезщетения.
 5. 1/2/sleep има право да изиска съответното авансово плащане, депозит или гаранционен депозит при сключването на договора или след това. Размерът на авансовото плащане и датите на плащане могат да бъдат договорени писмено в договора.
 6. клиентът може да прихваща или намалява вземането си към 1/2/sleep само с безспорно или правно обвързващо вземане.

III. Използване на помещенията, прекратяване на договора, лични данни

 1. 1/2/sleepможе да прекрати договора без предизвестие, ако клиентът или обитателите, които могат да му бъдат приписани, не спазват правилата на къщата. Прекратяването без предизвестие е възможно и ако престоят застрашава функционирането или безопасността на жилището или на други гости.
 2. 1/2/sleep има право да се откаже от договора и ако договореното авансово плащане или авансовото плащане, изискано в съответствие с раздел II, № 4 по-горе, не е направено дори след изтичане на разумния гратисен период, определен от 1/2/sleep.
 3. Освен това 1/2/sleep има право да се откаже от договора извънредно по обективно основателни причини, например ако
  • непреодолима сила или други обстоятелства, за които 1/2/sleep не носи отговорност, правят изпълнението на договора невъзможно;
  • Помещенията са резервирани с подвеждаща или невярна информация относно съществени факти, като самоличността на клиента или целта;
  • 1/2/sleep има основателни причини да смята, че използването на договорната услуга може да застраши гладките бизнес операции или сигурността, без това да се дължи на контрола или организационната област на 1/2/sleep;
  • има нарушение на Раздел I. No3.
 4. 1/2/sleep няма право да претендира за обезщетение в случай на оправдана анулация.</li
 5. 1/2/sleep може също така да прекрати договора незабавно, ако клиентът не изпълнява задълженията си за плащане по договора. В случай на неизпълнение на задълженията за плащане стаите трябва да бъдат освободени незабавно. Ако това не се случи, 1/2/sleep има право да освободи стаите за сметка на клиента и да смени ключалките на съответните стаи.
 6. винаги трябва да се спазват приложимите правила за регистрация. Във връзка с правилата за регистрация при настаняване трябва да се представи валиден документ за самоличност. В случай на по-дълъг престой съответните обитатели трябва да се регистрират в компетентната служба в съответствие с разпоредбите на Закона за регистрацията и да се уверят, че радио- или телевизионните приемници са надлежно регистрирани. Съответният договорен партньор 1/2/sleep трябва да информира своите служители, персонал или други обитатели, които могат да му бъдат приписани, за правилата за регистрация и да гарантира, че неговите служители и персонал спазват правилата за регистрация.
 7. при издаване на ключ за стаята се заплаща депозит в размер на 20,00 евро. Депозитът ще бъде възстановен при напускане на стаята и надлежно връщане на стаята и ключа. Стаите трябва да бъдат върнати изметени и чисти в съответствие с приемо-предавателния протокол, съставен при настаняването. Ако в стаята се появят признаци на повреда, дефекти или замърсяване, разходите по изнасянето ще бъдат заплатени. Клиентът няма право да сменя или добавя собствени брави.
 8. всички инсталации и всякакви структурни или технически промени в помещенията изискват предварителното писмено разрешение на 1/2/sleep. Същото се отнася и за свързването на електрически консуматори. 1/2/sleep си запазва правото да отмени промените без разрешение за сметка на клиента.

IV. Отговорност, давностен срок

 1. клиентът носи отговорност за вредите, причинени виновно от него или от жители, които могат да му бъдат приписани. Клиентът отговаря по същия начин, ако гостите и роднините на съответния обитател виновно причинят вреди. Тежестта на доказване, че няма вина, се носи от клиента. За изгубени или повредени части от инвентара клиентът трябва да плати 1/2/sleep обезщетение в размер на стойността на замяната или на действителните разходи за ремонт. Дефектите и повредите трябва да се съобщават незабавно на ръководството на къщата. Ако повредата не е докладвана или не е докладвана навреме, клиентът носи отговорност за последващи щети, дори ако няма вина за първоначалната повреда.
 2. отговорност за загуба, кражба или повреда на ценности или предмети, внесени в помещенията, може да бъде поета само ако те са били изрично предадени за съхранение на 1/2/sleep или на неин представител и те са приели съхранението, освен ако 1/2/sleep е причинила загубата или повредата умишлено или поради груба небрежност. Не се носи отговорност за щети на моторни превозни средства (включително съдържанието) и велосипеди на територията на 1/2/sleep, освен ако щетите са причинени умишлено или поради груба небрежност от страна на 1/2/sleep.
 3. 1/2/sleep отговаря за задълженията си по договора с грижата на добър търговец. Претенциите на клиента за обезщетение за вреди се изключват. Изключени са вредите, произтичащи от увреждане на живота, тялото или здравето, ако 1/2/sleep е отговорна за неизпълнението на задълженията, други вреди, основани на умишлено или грубо небрежно неизпълнение на задълженията от страна на 1/2/sleep, както и вреди, основани на умишлено или небрежно неизпълнение на типичните за договора задължения от страна на 1/2/sleep. Нарушението на задълженията от страна на 1/2/sleep е равносилно на нарушение на задълженията от страна на законен представител или пълномощник. Ако в услугите на 1/2/sleep възникнат прекъсвания или дефекти, 1/2/sleep ще се постарае да поправи ситуацията, ако узнае за тях или ако клиентът се оплаче незабавно. Клиентът е длъжен да положи разумни усилия за отстраняване на смущенията и за свеждане до минимум на евентуалните вреди.
 4. всички искове срещу 1/2/sleep по принцип се погасяват по давност една година след началото на редовния давностен срок по § 199, ал. 1 BGB (Германски граждански кодекс). Исковете за обезщетение за вреди се погасяват по давност след 5 години независимо от знанието. Съкращаването на давностния срок не се прилага за искове, основани на умишлено или грубо небрежно нарушение на задълженията.

V. Заключителни разпоредби

 1. мястото на изпълнение на всички договорни услуги е седалището на 1/2/sleep.
 2. ако клиентът е търговец, юридическо лице на публичното право или специален фонд на публичното право, изключителната юрисдикция за всички спорове, произтичащи от този договор, е седалището на 1/2/sleep. Същото важи и ако клиентът няма обща юрисдикция в Германия или ако местожителството или обичайното му местопребиваване не е известно към момента на подаване на иска.
 3. правилата за ползване на къщата се предават при настаняването и трябва винаги да се спазват.
 4. прилага се правото на Федерална република Германия. Конвенцията на ООН за договорите за международна продажба на стоки е изключена.
 5. ако отделни разпоредби на настоящите Общи условия са или станат невалидни или недействителни, това не засяга валидността на останалите разпоредби.
  Във всички останали отношения се прилагат законовите разпоредби.